För att möta den strukturella arbetslösheten och integrationsutmaningarna behöver vuxenutbildningen förändras och utvecklas. Det skriver Medlearns VD Tobias Karlström och Chef Vuxenutbildning Per Andersson i senaste numret av tidningen KOM.

Från artikeln:

Siffror från arbetsförmedlingen visar med all tydlighet att antalet lediga jobb faktiskt ökar, men att arbetslösheten fortsätter att ligga runt 8 %. Sammantaget visar det tydligt på att det finns en matchningsproblematik, de som söker jobb har inte den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden samtidigt som arbetsgivarna har svårt att hitta kompetent arbetskraft.

De grupper som har svårast att komma in på arbetsmarknaden är de med funktionshinder, de med låg utbildningsnivå och de som har en utomeuropeisk bakgrund, den senare gruppen är också den grupp som ökar mest.

Men det finns jobb. Vissa sektorer får allt svårare att rekrytera. Arbetsförmedlingens bristindex pekar ut yrkesområden som pedagogiskt arbete, hälso- och sjukvård, IT och tekniskt arbete som områden med svårigheter att finna arbetskraft. Addera till detta den digitala utvecklingen i samhället som både skapar nya jobb och förändrar arbetsuppgifter och yrken.

På Medlearn har vi tagit några första steg och vi mäter nu i alla våra utbildningar hur många av våra studerande som kommer i jobb – det blir vårt viktigaste mål att styra vår verksamhet efter. Det tvingar oss att i allt vi gör stärka individens möjlighet till jobb och det gör att vi behöver samverka än mer med arbetslivet. Vi på Medlearn har också bestämt oss för att flytta gränsen för vårt ansvar, vi ser oss fortfarande som en utbildare men vårt ansvar sträcker sig hela vägen in i arbete. Det betyder att vi måste tänka nytt och därför börjar vi nu aktivt jobba med utrekrytering av våra studerande och adderar även rekryteringskompetenser och yrkesvägledningsresurser i våra utbildningar.

Läs mer hos Medlearn

Tidningen KOM ges ut av ViS (Vuxenutbildning i samverkan).